หมายเลขเครื่องผู้ใช้งาน  192.168.111.53
รายงานติดตามจัดเก็บรายได้ และ นำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา
รายงานติดตามจัดเก็บรายได้และนำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา
                   
รายงานตรวจติดตามัดเก็บรายได้ และ นำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา
ยินดีต้อนรับ
1. รายงานประจำวัน หน่วยงานที่มียอดรายได้สุทธิเกิน 10,000 บาท <วันนี้>

2. รายงานนำส่งคลังระยะเวลา 3 วันทำการ + ไม่แยกวงเงิน+ค่าปรับฯ

3. รายงานตรวจข้อผิดพลาด เลือกเดือนได้   ปรับปรุง 2/2/67  

ปีงบ.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.66ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
2566 - / / / / / - - / / / -
2567 - / - - - - - - - - - -
 
ตรวจเช็คข้อผิดพลาดถึงวันที่ 2/2/2567
รายงานสามารถเลือกวันที่ค้นหาได้ พื้นที่และสาขา
รายงานเพื่อใช้ตรวจสอบในระบบรายได้เลือก
คือ เลือก1.รายงานในประเทศ
เลือก 2.รายงานประจำวัน
เลือก 3.รายงานสรุปยอดเงินค่าภาษีสรรพสามิต/มูลค่าเพิ่ม(INCR0029)
1.สท.อุดรธานี   ปรับปรุง 20/3/2566,25/1/2567 สรุปคดีแต่ประจำวัน
2.สท.กาฬสินธุ์   ปรับปรุง 20/3/2566
3.สท.ขอนแก่น   ปรับปรุง 20/3/2566
4.สท.นคพนม   ปรับปรุง 20/3/2566
5.สท.มหาสารคาม   ปรับปรุง 20/3/2566
6.สท.มุกดาหาร   ปรับปรุง 20/3/2566
7.สท.สกลนคร   ปรับปรุง 20/3/2566
8.สท.หนองคาย   ปรับปรุง 20/3/2566
9.สท.หนองบัวลำภู   ปรับปรุง 20/3/2566
10.สท.เลย   ปรับปรุง 20/3/2566
11.สท.บึงกาฬ   ปรับปรุง 20/3/2566
1.เดิม =split("\\|",$array1[$i]) //vesion 5
2.ใหม่ =explode("|",$array1[$i]); //version 7
 
อยู่ระหว่างการโอนข้อมูล http://wasan.excise.go.th ไป https://zone4.excise.go.th
ปรับปรุง 16/3/2566
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และหนังสือ Mou กรมฯกันกรมบัญชีกลาง
1.ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2562    เน้นกรุณาเปิดอ่าน 2.หนังสือ Mou กรมฯกันกรมบัญชีกลาง MSN
3.รายงานติดตาม 4.ตามหนังสือที่ กค.0607/ว60 ลงวันที่ 6 มี.ค.2563