<img src="nosupport.gif" > สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เมนูหลัก

เรื่อง  พิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ภาพถ่าย ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เลื่อนภาพถ่าย หรือปุ่มสามเหลี่ยมฉายภาพอัตโนมัติ ถ้าต้องการบันทึกภาพ ใช้เมาส์คลิกขวาเลือกหัวข้อ เป็นรูปภาพเป็น.. หรือ save as.. แสดงเต็มจอภาพ กุดปุ่ม F11
รูปที่ 1 รายละเอียด 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30
น.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยนาย ฉลอง
นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่
4 พร้อมข้าราชการในสังกัดฯ
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพน้อมรําลึกในพ
ะมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
นกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม พ.ศ.2564
ภาพถ่าย ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เลื่อนภาพถ่าย หรือปุ่มสามเหลี่ยมฉายภาพอัตโนมัติ ถ้าต้องการบันทึกภาพ ใช้เมาส์คลิกขวาเลือกหัวข้อ เป็นรูปภาพเป็น.. หรือ save as.. แสดงเต็มจอภาพ กุดปุ่ม F11
รูปที่ 2 รายละเอียด 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30
น.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยนาย ฉลอง
นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่
4 พร้อมข้าราชการในสังกัดฯ
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพน้อมรําลึกในพ
ะมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
นกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม พ.ศ.2564
ภาพถ่าย ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เลื่อนภาพถ่าย หรือปุ่มสามเหลี่ยมฉายภาพอัตโนมัติ ถ้าต้องการบันทึกภาพ ใช้เมาส์คลิกขวาเลือกหัวข้อ เป็นรูปภาพเป็น.. หรือ save as.. แสดงเต็มจอภาพ กุดปุ่ม F11
รูปที่ 3 รายละเอียด 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30
น.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยนาย ฉลอง
นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่
4 พร้อมข้าราชการในสังกัดฯ
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพน้อมรําลึกในพ
ะมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
นกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม พ.ศ.2564
ภาพถ่าย ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เลื่อนภาพถ่าย หรือปุ่มสามเหลี่ยมฉายภาพอัตโนมัติ ถ้าต้องการบันทึกภาพ ใช้เมาส์คลิกขวาเลือกหัวข้อ เป็นรูปภาพเป็น.. หรือ save as.. แสดงเต็มจอภาพ กุดปุ่ม F11
รูปที่ 4 รายละเอียด 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30
น.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยนาย ฉลอง
นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่
4 พร้อมข้าราชการในสังกัดฯ
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพน้อมรําลึกในพ
ะมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
นกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม พ.ศ.2564
ภาพถ่าย ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เลื่อนภาพถ่าย หรือปุ่มสามเหลี่ยมฉายภาพอัตโนมัติ ถ้าต้องการบันทึกภาพ ใช้เมาส์คลิกขวาเลือกหัวข้อ เป็นรูปภาพเป็น.. หรือ save as.. แสดงเต็มจอภาพ กุดปุ่ม F11
รูปที่ 5 รายละเอียด 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30
น.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยนาย ฉลอง
นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่
4 พร้อมข้าราชการในสังกัดฯ
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพน้อมรําลึกในพ
ะมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
นกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม พ.ศ.2564
ภาพถ่าย ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เลื่อนภาพถ่าย หรือปุ่มสามเหลี่ยมฉายภาพอัตโนมัติ ถ้าต้องการบันทึกภาพ ใช้เมาส์คลิกขวาเลือกหัวข้อ เป็นรูปภาพเป็น.. หรือ save as.. แสดงเต็มจอภาพ กุดปุ่ม F11
รูปที่ 6 รายละเอียด 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30
น.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยนาย ฉลอง
นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่
4 พร้อมข้าราชการในสังกัดฯ
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพน้อมรําลึกในพ
ะมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
นกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม พ.ศ.2564
ภาพถ่าย ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เลื่อนภาพถ่าย หรือปุ่มสามเหลี่ยมฉายภาพอัตโนมัติ ถ้าต้องการบันทึกภาพ ใช้เมาส์คลิกขวาเลือกหัวข้อ เป็นรูปภาพเป็น.. หรือ save as.. แสดงเต็มจอภาพ กุดปุ่ม F11
รูปที่ 7 รายละเอียด 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30
น.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยนาย ฉลอง
นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่
4 พร้อมข้าราชการในสังกัดฯ
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพน้อมรําลึกในพ
ะมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
นกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม พ.ศ.2564
ภาพถ่าย ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เลื่อนภาพถ่าย หรือปุ่มสามเหลี่ยมฉายภาพอัตโนมัติ ถ้าต้องการบันทึกภาพ ใช้เมาส์คลิกขวาเลือกหัวข้อ เป็นรูปภาพเป็น.. หรือ save as.. แสดงเต็มจอภาพ กุดปุ่ม F11
รูปที่ 8 รายละเอียด 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30
น.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยนาย ฉลอง
นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่
4 พร้อมข้าราชการในสังกัดฯ
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพน้อมรําลึกในพ
ะมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
นกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม พ.ศ.2564