<img src="nosupport.gif" > สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เมนูหลัก

เรื่อง  โครงการจัดฝึกอบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม ปีงบประมาณ 2566

ภาพถ่าย ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เลื่อนภาพถ่าย หรือปุ่มสามเหลี่ยมฉายภาพอัตโนมัติ  ถ้าต้องการบันทึกภาพ ใช้เมาส์คลิกขวาเลือกหัวข้อ  เป็นรูปภาพเป็น.. หรือ save as.. แสดงเต็มจอภาพ กุดปุ่ม F11
รูปที่ 1 รายละเอียด 
นายฉลอง นิ่มเนียม
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการหลักสูตร
“การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้อ
กันและปราบปราม” โดยมีข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 เข้ารับการอบรม
ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
จังหวัดอุดรธานี
ภาพถ่าย ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เลื่อนภาพถ่าย หรือปุ่มสามเหลี่ยมฉายภาพอัตโนมัติ  ถ้าต้องการบันทึกภาพ ใช้เมาส์คลิกขวาเลือกหัวข้อ  เป็นรูปภาพเป็น.. หรือ save as.. แสดงเต็มจอภาพ กุดปุ่ม F11
รูปที่ 2 รายละเอียด 
ภาพถ่าย ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เลื่อนภาพถ่าย หรือปุ่มสามเหลี่ยมฉายภาพอัตโนมัติ  ถ้าต้องการบันทึกภาพ ใช้เมาส์คลิกขวาเลือกหัวข้อ  เป็นรูปภาพเป็น.. หรือ save as.. แสดงเต็มจอภาพ กุดปุ่ม F11
รูปที่ 3 รายละเอียด 
ภาพถ่าย ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เลื่อนภาพถ่าย หรือปุ่มสามเหลี่ยมฉายภาพอัตโนมัติ  ถ้าต้องการบันทึกภาพ ใช้เมาส์คลิกขวาเลือกหัวข้อ  เป็นรูปภาพเป็น.. หรือ save as.. แสดงเต็มจอภาพ กุดปุ่ม F11
รูปที่ 4 รายละเอียด 
ภาพถ่าย ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เลื่อนภาพถ่าย หรือปุ่มสามเหลี่ยมฉายภาพอัตโนมัติ  ถ้าต้องการบันทึกภาพ ใช้เมาส์คลิกขวาเลือกหัวข้อ  เป็นรูปภาพเป็น.. หรือ save as.. แสดงเต็มจอภาพ กุดปุ่ม F11
รูปที่ 5 รายละเอียด