ระบบ Login

โปรแกรมพิมพ์หนังสือแจ้งผลเงินเดือนลูกจ้างสํานักงานสรรพสามิตภาคที่4
และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สาขา ปี 2566(ใหม่ )

พี่วสันต์เชิญ พื้นที่/สาขาที่ (เฉพาะลูกจ้าง) เข้ากลุ่มไลน์เพื่อทราบวิธีใช้
[ผู้ใช้งาน]:    
[รหัสผ่าน]:    
    
   สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมขับเคลื่อน
 ผ่าน 
ผลงานประกวดนวัตกรรมครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2555
ประเภท.รางวัลนวัตกรรมการให้บริการภายในกรมสรรพสามิต
มีอะไรเพิ่มใหม่ 1.เปลี่ยน Serverใหม่เพื่อติดตั้งโปรแกรมและมีความปลอดภัยมากขึ้น SSL
2.ให้สิทธิ์พิมพ์ใบรับรองต่อเดือน 2 ครั้ง และบันทึกเก็บประวัติเข้าใช้
3.เพิ่มลายน้ำป้องกัน 4.ป้องกัน folder ผ่าน .htaccess 5.มีเพลง background ฟังไพเราะทุกเดือน
Esg/BCG Focus
Enhance Thailand Competitiveness and Future
Agile way of working
Transfer Experiences & build multi Skills
Standardization
Redesign Experience & Standardize way of work
End-to-Eng
Build Customer-centric service
Product People Process Service
1.ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ให้กับสินค้า/บริการในกลุ่ม ESG/BCG
เพื่อสนับสนุน Thailand Net Zero
commitment
2.จัดเก็บภาษี สินค้า/บริการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3.เปิดพิกัดใหม่ สำหรับสินค้า/บริการในอนาคต
1.พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะหลากหลาย
(Multi Skills)  
2.ส่งเสริมการทำงานรูปแบบคล่องตัว (Agile)
+และการคิดเชิงออกแบบ(Design thinking)
1.ออบแบบประสบการณ์ของผู้เสียภาษี
(User Experience)
2.สร้างมาตรฐานการบริการ
(Service Standard)
3.เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล  
(Digital Transformation)
4.ปรับปรุงและปฎิรูปกฎหมาย
(Law & Regulation Reform)
5.นำระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่คำนึงถึง สังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG)
มาใช้ในกรมสรรพสามิต  
1.ให้บริการในทุกช่องทางแบบไร้รอยต่อ
(Omni Chanel)  
2.สร้างต้นแบบหน่วยงานบริการแบบไร้
กระดาษ (Paperless) 
ค่านิยม (values) : STARS (standardization,Transparency,Accountability,Rapid & Simplicity, Satisfaction)