สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10  GECC ศูนย์ราชาการสะดวก หน่วยงานสรรพสามิต
 
นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Mrs.Pawana Kiatchusak
Director of Regional Excise Office 4
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม EASE Excise
 
นางจุไรรัตน์ เคนหาญ
1.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
2.สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
นายสมบัติ  เกริกชัยวัน
3.สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย
4.สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์
5.สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
นายสันทัด รังคพุทธมานะ
6.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
นายดำรงศักดิ์ วันแอเลาะ
7.สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม
8.สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
นางกนกภรณ์  อินไชย
9.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
นางสาวสุวิมล ทองเสนอ
10.สรรพสามิตพื้นที่เลย
นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ
11.สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
นางจุไรรัตน์ เคนหาญ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Mrs.Jurairat Kenharn
Chief of Udon Thani Area Excise Office
ประชาสัมพันธ์ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม EASE Excise--- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี 740901-2 0 4222 1138 0 4222 1138เว็ปไซต์
- - 2565 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี 740501-2 0 4222 3469 0 4222 3469
- - 2563/2566 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี  740701-2 0 4233 1797 0 4233 1797
- - 2566 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ   740801-2 0 4228 2859 0 4228 2859
- - 2564 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ 740601-2 0 4227 8515 0 4227 8515
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Mr.Weerachai Wongnuntananon
Chief of Kalasin Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 741001-2 0 4381 1521 0 4381 1521เว็ปไซต์
- - 2563/2566 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์   741101-2 0 4381 5319 0 4381 5319
- - 2565 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ 741201-2 0 4386 1025 0 4386 1025
- - 2564 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี 741301-2 0 4388 1567 0 4388 1567
นายสมบัติ  เกริกชัยวัน  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Mr.Sombat Kerkchaiwan
Chief of Khonkaen Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น 742001-2 0 4325 8504-6 0 4325 8507เว็ปไซต์
- - 2563/2566 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาเมืองขอนแก่น   742101-2 0 4325 8504-6/0 4325 8508 0 4325 8508
- - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ 742201-2 0 4331 1823 0 4331 1823
- - 2563/2566 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง   721301-2 0 4343 1270 0 4343 1270
- - 2564 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 742401-2 0 4327 4993 0 4327 4993
- - 5.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล 742501-2 0 4341 8227 0 4341 8227
นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Mr.Tammarat Niammalai
Chief of Nakhonphanom Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 743001-2 0 4251 1306 0 4251 1306เว็ปไซต์
- - 2561/2564 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม 743101-2 0 4254 1401
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม 743201-2 0 4254 1401
- - 2562/2565 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม 743301-2 0 4259 9601
นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Chief of Mahasarakham Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม 744001-3 0 4372 5346-7 0 4372 5349เว็ปไซต์
- - 2564 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม 744101-2 0 4372 5342-3 0 4372 5345
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ 744201-2 0 4377 0115-7 0 4377 0118
นายสันทัด รังคพุทธมานะ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Chief of Mukdahan Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร 745001-2 0 4261 1402 0 4261 4545เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร 745101-2 0 426 15139 0 426 15139
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาคำชะอี 745201-2 0 4269 1354 0 4269 1354
นายดำรงศักดิ์ วันแอเลาะ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Chief of Sakonnakorn Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 747001-2 0 4271 1165 0 4271 1165เว็ปไซต์
- 2565 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาเมืองสกลนคร 747101-2 .0 4271 4876 0 4271 1165
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาวานรนิวาส 747201-2 0 4279 1697 0 4279 1697
- - 2563 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 747301-2 0 4272 1218 0 4272 1218
เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Lt.Doonpinit Na Nakhonphanom
Chief of Nongkhai Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย 748001-2 0 4242 3232 0 4242 2825เว็ปไซต์
- 2566/2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย   748101-2 0 4241 3284 0 4242 0231
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ 748201-2 0 4245 1090 0 4245 1090
นางกนกภรณ์  อินไชย  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Chief of Nongbualamphu Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 746901-2 0 4236 0943/0 4231 2902 0 4231 2902เว็ปไซต์
- - 2563/2566 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขาเมืองหนองบัวลำภู   746501-2 0 4236 0944 0 4231 2902
- - 2566 ไม่ผ่าน 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขานากลาง   746601-2 0 4235 9249 0 4235 9249
นางสาวสุวิมล ทองเสนอ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เลย
Miss Suwimon Thongsaner
Chief of Loei Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย 746001-2 0 4281 2306 0 4281 1622เว็ปไซต์
- - 2563/2566 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาเมืองเลย   746101-2 0 4281 1030 0 4281 1622
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาด่านซ้าย 746201-2 0 4289 2273 0 4289 2273
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาวังสะพุง 746301-2 0 4284 1791 0 4284 1791
นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Mr.Suthipark Srithep
Chief of Buengkan Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2563/2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ   749001-2 0 4249 1060 0 4249 1060เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ 0 4249 1060 0 4249 1060
- - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา 749101-2 0 4248 9612 0 4248 9612
                สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10  GECC ศูนย์ราชาการสะดวก หน่วยงานสรรพสามิต
 
นายดุลยพล  จูฑะพล  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
Chief of the Direction Division
 
 
นายสันติ ชื่นชม
1.สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
นายเดชา บุญอินท์
2.สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์
3.สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล
4.สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
นายปรีดา บุญภา
5.สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
 
นางพิกุล ถิ่นธารา
6.สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
นายอำพัน ภักดีรักษ์
7.สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
8.สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
นางสาวประภาพริษฐ์  ช่ำชอง
9.สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
นายคติ  อาภากุลอนุ
10.สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
 
นายสันติ ชื่นชม  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Mr.Santi Chenchom
Chief of Chainat Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 712001-2 0 5641 6390 0 5641 6390เว็ปไซต์
- - 2564 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท 712101-2 0 5641 4959 0 5641 4959
- - 2565 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา 712201-2 0 5645 2274 0 5645 2274
นายเดชา บุญอินท์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Mr.Dacha Boonin
Chief of Nonthaburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี 711001-3 0 2589 7682 0 2580 0719เว็ปไซต์
- - 2565 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาเมืองนนทบุรี 711101-2 0 2596 931/0 2580 2003 0 2591 6931
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาบางใหญ่ 711201-2 0 2595 0680 0 2595 0680
นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
Mrs.Suratwadee Nilwanit
Chief of Pathumthani 1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 713101-3 0 2567 5859 /0 2567 5860-1 0 2567 6983/ 0 2567 7002เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Mr.Anuwat Limsakul
Chief of Pathumthani 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2562/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 71301-3 0 2529 5666-7 0 2529 5734เว็ปไซต์
มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
1.อำเภอคลองหลวง 2.อำเภอธัญบุรี 3.อำเภอลำลูกกา 4.อำเภอหนองเสือ
นายปรีดา บุญภา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
Mr.Preeda Boonpa
Chief of Ayutthaya1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1 71401-2 0 3524 2678 0 3524 2680เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
นางพิกุล ถิ่นธารา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
Mrs.Pikul Tintara
Chief of Ayutthaya 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2562/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2 714201-3 0 3578 2603 0 3578 2604เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
นายอำพัน ภักดีรักษ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Chief of Lopburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 715001-2 0 3642 4801 0 3642 4743เว็ปไซต์
- - 2562/2565 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี 714101-2 0 3642 4701 0 3642 4832
- - 2565 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง 715201-2 0 3644 2465 0 3644 2465
- - 2564 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล 715301-2 0 3642 6389 0 3642 6389
นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Mrs.Srinuan Krataiwongphachand
Chief of Saraburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี 716001-3 0 3639 1478/0 3639 1479 0 3639 1480
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี สาขาเมืองสระบุรี 716101-2 0 3621 1631 03621 1631เว็ปไซต์
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี สาขาแก่งคอย 716201-2 0 3624 7252 0 3624 7252
- - 2564 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี สาขาหนองแค 716301-2 0 3638 9850 0 3638 9850
นางสาวประภาพริษฐ์  ช่ำชอง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Miss Prapaprist Chamchong
Chief of Singburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี 717001-2 0 3650 7156 0 3650 7157เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
นายคติ  อาภากุลอนุ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Chief of Angthong Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 718001-3 0 3561 1572 0 3561 1572เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
                สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10  GECC ศูนย์ราชาการสะดวก หน่วยงานสรรพสามิต
 
นายละนอง แก้วศรีช่วง  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Mr.Lanong Kaewsrichuang
Director of Regional Excise Office 2
 
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์
1.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
นางสาวปัทมา ศรีสุข
2.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง
3.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ
4.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
นายคมวิช สุขพจน์
5.สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
นายสุชิน พุ่มพวง
6.สรรพสามิตพื้นที่ตราด
 
นายยุคล กำเหนิดแขก
7.สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
นายบุญธรรม เสาวดี
8.สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
นายพานิช หมู่ศิริ
9.สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต
10.สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
นายดุลยพล  จูฑะพล
11.สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
นายนิคม เหล็กศิริ
12.สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
 
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์   ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Miss Kanraphi Sritipant
Chief of Chonburi 1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 721101-3 0 3827 8700-3 0 3826 0977เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
นางสาวปัทมา ศรีสุข  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Ms.Patama Srisuk
Chief of Chonburi 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2563/2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2  721201-3 0 3832 7361-5 0 3832 3528เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Mrs.Wichumon Pinthong
Chief of Rayong1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- 2565 - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 727101-3 0 3869 4069-71 0 3869 4069เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Mrs.Songrat Wongsuwan
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 727201-3 0 3896 8791-2 0 3869 8793เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
นายคมวิช สุขพจน์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chief of Chanthaburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี 722001-2 0 3931 1102 0 3931 4769เว็ปไซต์
- - 2561/2564 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาเมืองจันทบุรี 722101-2 Tel. 0 3931 1102 0 3931 4769
อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม 722301-2 0 3949 1115 0 3949 1115
อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว อำเภอท่าใหม่
- - 2564 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน 722201-2 0 3944 7186 0 3944 7186
อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว
นายสุชิน พุ่มพวง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Mr.Suchin Poompuang
Chief of Trat Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 724001-2 0 395 4060 0 3951 1253-4 เว็ปไซต์
- - 2563/2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด  724101-2 0 3951 1253-4 0 3951 1253-4
อำเภอเมืองตราด อำเภอเกาะกูด และอำเภอคลองใหญ่
- - 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง 724201-2 0 3954 6322 0 3954 6323
อำเภอเขาสมิง อำเภอเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ และอำเภอบ่อไร่
นายยุคล กำเหนิดแขก  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Mr.Yukon Kamnerdkhag
Chief of Samutprakan 1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2563/2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1  728101-3 0 2388 0500 0 2395 4500เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
นายบุญธรรม เสาวดี  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Mr.Boontham Saowadee
Chief of Samutprakan 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2563/2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2  728201-3 0 2317 1203-5 0 2317 1202เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
นายพานิช หมู่ศิริ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
Mr.Panich Moosiri
Chief of Chachoengsao Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 723001-3 0 3851 1149 0 3851 1149เว็ปไซต์
- - 2564 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา สาขาเมืองฉะเชิงเทรา 723101-2 03851 1149 0 3851 1149
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม 723201-2 0 3855 3795 0 3855 3795
นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต  ( - )
สรรพสามิตพื้นปราจีนบุรี
Mr.Nitipat Songnatichaowalit
Chief of Prachinburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นปราจีนบุรี 726001-3 0 3745 4052-3 0 3745 4053เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 726101-2 0 3745 4112 0 3745 4112
- - 2564 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 726201-2 0 3728 0351 0 3728 0351
นายดุลยพล  จูฑะพล  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Chief of Nakhonnayok Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2562/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก 725001-3 0 3731 1256 0 3731 1442เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
นายนิคม เหล็กศิริ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Chief of Sakaeo Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว 729001-2 0 3742 5004 0 3742 5005เว็ปไซต์
- - 2564 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาเมืองสระแก้ว 729101-2 0 3742 5357 0 3742 5357
- 2565 2562 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ 729201-2 0 3723 3319 0 3723 3319
                สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10  GECC ศูนย์ราชาการสะดวก หน่วยงานสรรพสามิต
 
นางดรุณี จารุภูมิ  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Mrs.Darunee Charupoom
Director of Regional Excise Office 3
 
 
นายธนากร โพธิโต
1.สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
นายอำคา ยอดโพธิ์
2.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
นางวารุณี ศรีละไม
3.สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
นายวัลลภ อุทุมพันธ์
4.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
นายจตุพร คฤหบดี
5.สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
นายคำนวณ รอดขำ
6.สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
 
นางสาวสุขุมา ศรีคราม
7.สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
นางสาวจันทน์สุดา วงษ์มาลัย
8.สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
นายปราโมทย์ อมิตรพ่าย
9.สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
 
นายธนากร โพธิโต   ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Mr.Thanakorn Potito
Chief of Nakhonratchasima Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา 731001-2 0 4424 7626 , 0 4424 2081 0 4424 7626 ต่อ 208เว็ปไซต์
- - 2563/2566 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาเมืองนครราชสีมา  731101-2 0 4426 0056 0 4426 0056
- - 2566 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย  731201-2 0 4449 1401 0 4449 1401
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโนนสูง 731301-2 0 4439 7356 0 4439 7356
- - 2563 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 731401-2 0 4446 1023 0 4446 2787
- - 2563 5.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย 731501-2 0 4447 1897 0 4447 1897
- - 2563 6.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว 731601-2 0 4498 6026 0 4498 6026
นายอำคา ยอดโพธิ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Mr.Amka Yodpho
Chief of Chaiyaphum Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ 732001-3 0 4481 1799 / 0 4481 1908 0 4481 1799เว็ปไซต์
- - 2564 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาเมือง 732101-2 0 4482 2403 0 4482 2403
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาจัตุรัส 732201-2 0 4485 1733 0 4485 1733
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาภูเขียว 732301-2 0 4486 2111 0 4486 2111
นางวารุณี ศรีละไม  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
Chief of Roiet Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 735001-2 0 4351 1330 0 4351 9963เว็ปไซต์
- - 2562/2565 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด 735101-2 0 4351 9975
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง 735201-2 0 4357 1288
- - 2563 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ 735301-2 0 4358 0796
- - 2564 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ 735401-2 0 4359 9371
นายวัลลภ อุทุมพันธ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Chief of Buriram Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ 733001-3 0 4461 1076 0 4460 1109เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ 733101-2 0 4460 2093 0 4460 2093
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขานางรอง 733201-2 0 4463 1726 0 4463 1726
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย 733301-2 0 4467 0655 0 4467 0655
- - 2564 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง 733401-2 0 4468 9600 0 4468 9600
นายจตุพร คฤหบดี  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
Mr.Jatuporn Karuhabodee
Chief of Surin Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ 737001-3 0 4451 1012 0 4451 6045เว็ปไซต์
- - 2562/2565 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ 737101-2 0 4451 9136 0 4451 9136
- - 2564 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม 737201-2 0 4459 2006 0 4459 2006
- - 2563 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท 737301-2 0 4455 2284 0 4455 2284
นายคำนวณ รอดขำ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Mr.Khamnuan Rodkham
Chief of Ubonratchathani Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี 738001-3 0 4524 5211 0 4525 4863เว็ปไซต์
- 2566 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี  738101-2 0 4524 5212 0 4524 5212
- 2563/2566 - 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ  738201-2 0 4549 2162 0 4549 2162
- - 2563 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 738301-2 0 4536 5448 0 4536 5448
- - - 4. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล 738401-2 0 4548 2033 0 4548 2033
- - 2564 5. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร 738501-2 0 4544 2204 0 4544 2204
- - 2563 6.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ 738601-2 0 4532 2477 0 4532 2477
นางสาวสุขุมา ศรีคราม   ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
Miss Sukhuma Srikram
Chief of Sisaket Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ 736001-3 0 4561 2689 /0 4561 7657 0 4561 2689เว็ปไซต์
- - 2564 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ 736101-2 0 4561 2689 , 045-617656 0 4561 2689
อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอพยุห์ อำเภออยางชุมน้อย อำเภอวังหิน
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 736201-2 0 4566 3043 0 4566 3043
อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอโนนคูณ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอศรีรัตนะ
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ 736301-2 0 4567 1657 0 4567 1657
อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอไพรบึง อำเภอภูสิงห์
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย 736401-2 045-692350
อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอราษีไศล อำเภอศิลาลาด อำเภอห้วยทับทัน
นางสาวจันทน์สุดา วงษ์มาลัย  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Miss Chansuda Wongmalai
Chief of AmnatCharoen Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ 739001-2 0 4552 3072 0 4552 3072เว็ปไซต์
- - 2561/2564 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาเมืองอำนาจเจริญ 739101-2 0 4552 3074 0 4552 3074
อำเภออำนาจเจริญ อำเภอลืออำนาจ อำเภอเสนางคนิคม อำเภอหัวตะพาน
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา 739201-2 0 4546 5289 0 4546 5289
อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอชานุมาน อำเภอพนา
นายปราโมทย์ อมิตรพ่าย  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร 734001-2 0 4571 2721 0 4571 2721เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร 734101-2 0 4571 2721
อำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาไทยเจริญ 734201-2 0 4571 8189
อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา
- - 2563 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขามหาชนะชัย 734301-2 0 4579 9694
อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง อำเภอคำเขื่อนแก้ว
                สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10  GECC ศูนย์ราชาการสะดวก หน่วยงานสรรพสามิต
 
นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Mr.Sresthaporn Sritipun
Director of Regional Excise Office 5
 
 
นายประพันธ์ สุขเข
1.สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
นางสาวนิศารัตน์  กันทะวงศ์
2.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
นายประเทือง  เบ็ญพาด
3.สรรพสามิตพื้นที่แพร่
นายชาตรี สุขสิทธิ์
4.สรรพสามิตพื้นที่น่าน
นายทินกร อ่องแสงคุณ
5.สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
นายวัฒนา  กิจงาม
6.สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
 
นางนงลักษณ์ สมัครการ
7.สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
นายสราวุธ นพรัตน์
8.สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
นายสว่าง จิโน
9.สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
 
นายประพันธ์ สุขเข  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Mr.Prapan Sukkhe
Chief of Chiangmai Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 751001-3 0 5311 2393-5 0 5311 2393เว็ปไซต์
- - 2561/2564 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ 751101-2 053-112392
อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอสารภี
- - ไม่ผ่าน 2564 /2565 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว 751201-2 053-455106
อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอเวียงแหง
- 2563 2566 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง  751301-2 053-382439
อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย
- - 2563/2566 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย  751401-2 053-491284
อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ต อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง
- - 2563 5.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง 751501-2 053-311501
อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอสะเมิง อำเภอหางดง
- 2563 2566 6.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด  751601-2 053-461544
อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต๋า อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอออมก๋อย
นางสาวนิศารัตน์  กันทะวงศ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Chief of Lamphun Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน 758001-2 0 5351 1039 0 5356 0706เว็ปไซต์
- - 2561/2564 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน 758101-2 053-511082
อำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา
- - 2563/2566 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง  758201-2 053-981203
อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอป่าซาง อำเภอลี้ อำเภอเวียงหนองล่อง
นายประเทือง  เบ็ญพาด  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่แพร่
Chief of Phrae Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ 753001-2 0 5451 1066 0 5451 1066เว็ปไซต์
- - 2562/2565 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่ 753101-2 054-511248
อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย 753201-2 054-613131
อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอสูงเม่น
นายชาตรี สุขสิทธิ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
Mr.Chatree Suksit
Chief of Nan Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 755001-2 0 5471 0117 0 5471 0302เว็ปไซต์
- - 2562/2565 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเมืองน่่่่่าน 755101-2 054-710117
อำเภอเมืองน่าน อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม อำเภอสันติสุข
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว 755301-2 054-791521
อำเภอปัว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียงกลาง อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสองแคว
- - 2563/2566 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา  755201-2 054-621579
อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น
นายทินกร อ่องแสงคุณ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Chief of Uttaradit Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 759001-3 0 5541 7753 0 5541 1767เว็ปไซต์
- - 2561/2564 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาเมือง 759101-2 055-414251
- 2562/2565 - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด 759201-2 055-481829
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
นายวัฒนา  กิจงาม  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Chief of Maehongson Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน 754001-2 0 5361 2083 0 5361 3152เว็ปไซต์
- - 2562/2566 ไม่ผ่าน 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน  754101-2 053-612045
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวน อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย
- - 2563/2566 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง  754201-2 053-683054
อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย
นางนงลักษณ์ สมัครการ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Mrs.Nongluck Smarkarn
Chief of Chiangrai Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย 752001-2 0 5371 1329 0 5371 1329เว็ปไซต์
- - 2564/2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย 752101-2 053-711409
อำเภอเชียงราย อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเทิง -ย้าย-สาขาเชียงของ 752201-2 053-796145
อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น
- - 2563/2566 ไม่ผ่าน 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย  752401-2 053-734382
อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 752301-2 053-782197
อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย
นายสราวุธ นพรัตน์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา 756001-2 0 5444 9538 0 5443 1515เว็ปไซต์
- - 2562/2565 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา 756101-2 054-449541
อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว อำเภอแม่ใจ
- - 2563/2566 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง  756201-2 054-429078
อำเภอปง อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอภูซาง
นายสว่าง จิโน  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Chief of Lampang Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 757001 054-265057 เว็ปไซต์
- - 2562/2565 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง 757101-2 054-265125
อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่เมาะ อำเภอห้างฉัตร
- - 2564 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาแจ้ห่ม 757201-2 054-369111
อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ
- - 2563/2566 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ  757301-2 054-291041
อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอเสริมงาม
                สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10  GECC ศูนย์ราชาการสะดวก หน่วยงานสรรพสามิต
 
นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Mr.Pongsit Sumotayakul
Director of Regional Excise Office 6
 
 
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
1.สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
นางจันทิมา  เถื่อนเจริญ
2.สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
นายบุญชม สุวรรณรัตน์
3.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน
4.สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
นายฐากร เกิดอินทร์
5.สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
นางสุภา  เอี่ยมโอภาส
6.สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
 
นายสามารถ พิมพ์หนู
7.สรรพสามิตพื้นที่ตาก
นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์
8.สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
Chief of Phitsanulok Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก 761001-3 0 5525 8228 0 5525 8900เว็ปไซต์
- - 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก 761101-2 055-232006 055-232006
อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางระกำ
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาวังทอง 761201-2 055-228074 055-228074
อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง
- - 2564 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์ 761301-2 055-291486 055-291486
อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอขาติตระการ อำเภอพรหมพิราม
นางจันทิมา  เถื่อนเจริญ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Chief of Phichit Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร 765001-3 056-611025 0 5661 1025เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาเมืองพิจิตร 765101-2 056-616319
อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวชิรบารมี อำเภอวังทรายพูน อำเภอสากเหล็ก อำเภอสามง่าม
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาบางมูลนาก 765201-2 056-632897 056-632897
อำเภอบางมูลนาก อำเภอดงเจริญ อำเภอตะพานหิน อำเภอทับคล้อ อำเภอโพทะเล อำเภอบึงนาราง
นายบุญชม สุวรรณรัตน์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย 767001-3 055-611422 0 5561 1024เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาเมืองสุโขทัย 767101-2 055-611-24 055-611-24
อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาศรีสำโรง 767201-2 055-683021 055-683022
อำเภอศรีสำโรง อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย
- - 2563 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาสวรรคโลก 767301-2 055-644400 055-644400
อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสัชนาลัย
นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Mr.Pradit Srikongnoon
Chief of Kamphaengphet Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร 762001-2 055-705015 0 5571 6257เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร สาขาเมืองกำแพงเพชร 762101-2 055-716265
อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอคลองลาน อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร สาขาคลองขลุง 762201-2 055-781993
อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอบึงสามัคคี อำเภอปางศลาทอง
นายฐากร เกิดอินทร์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
Mr.Thakorn Kerd-int
Chief of Phetchabun Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 766001-2 056-711448 0 5671 2185เว็ปไซต์
- 2562 2565 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาเมืองเพชรบูรณ์ 766101-2 056-711448 056-712185
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาบึงสามพัน 766201-2 056-782000
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 766301-2 056-704855
นางสุภา  เอี่ยมโอภาส  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Chief of NakhonSawan Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ 764001-2 056-803541-3 0 5622 8434เว็ปไซต์
- - 2561/2564 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์ 764101-2 056-228143 056-228143
อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง
- - 2565 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี 764201-2 056-264748 056-264748
อำเภอตาคลี อำเภอตากฟ้า อำเภอพยุหะคีรี
- - 2563 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว 764401-2 056-274274 056-274274
อำเภอลาดยาว อำเภอชุมตาบง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอแม่เปิน อำเภอแม่วงก์
นายสามารถ พิมพ์หนู  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ตาก
Mr.Samart Phimnoo
Chief of Tak Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก 763001-2 055-511006 0 5551 1006เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาเมืองตาก 763101-2 055-511006 055-511006
อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า อำเภอสามเงา
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาแม่สอด 763201-2 055-546199 055-546199
อำเภอแม่สอด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาด อำเภออุ้งผาง
นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
Mrs.Kamallak Wattanacharoenrat
Chief of Uthai Thani Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี 768001-2 056-511587 0 5697 0278เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี 768101-2 056-511587 056-513160
อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาบ้านไร่ 768201-2 056-539551 056-539551
อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต
                สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10  GECC ศูนย์ราชาการสะดวก หน่วยงานสรรพสามิต
 
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Mr.Wisit Wachirawiroon
Director of Regional Excise Office 7
 
 
นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง
1.สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์
2.สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
3.สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
นายชัยนาท ฉ่ำทรัพย์
4.สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรึขันธ์
นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน
5.สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
นายประสงค์ ศิริมณฑล
6.สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
 
นายทวีป สอนชา
7.สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
นางฉันทนา สมกุล
8.สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
นางสาวสำรวย ระษารักษ์
9.สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
 
นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Mr.Nathutchaphong Phaophang
Chief of Nakhonpathom 1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2563/2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1  771101-2 0 3425 8474 0 3425 8474เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 034-258474
อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอตอนตูม อำเภอนครชัยศรี
ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Dr.Suphatchara Bunkoetram
Chief of Nakhonpathom 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 771201-3 0 3432 2232-3 0 3443 2234เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 034-322232-3
อำเภอสามพราน อำเภอบางเลน อำเภอพุทธมณฑล
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
Mr.Suvanchai Viravattanadej
Chief of Kanchanaburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี 772001-2 0 3456 4432 0 3456 4427เว็ปไซต์
- - 2563/2566 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาเมืองกาญจนบุรี  772101-2 034-564427
อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี 772001-2 0 3456 4432 0 3456 4427เว็ปไซต์
- - 2563/2566 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาเมืองกาญจนบุรี  772101-2 034-564427
อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์
- - 2563/2566 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาท่าม่วง   772201-2 034-613897
อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน
- - ไม่ผ่าน 2564 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย 772301-2 034-581570
อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาสังขละบุรี 772401-2 034-595627
อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ
นายชัยนาท ฉ่ำทรัพย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Chief of Prachuapkhirikhan Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 773001-3 0 3261 1334 0 3261 1334เว็ปไซต์
- - 2562/2565 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ 773101-2 032-601204
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอกุยบุรี อำเภอสามร้อยยอด
- - 2563/2566 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน  773201-2 032-692081
อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพานน้อย
- - 2566 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน  773301-2 032-511928
อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี
นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Mr.Chairat Saedan
Chief of Ratchaburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 775001-3 0 3233 7180 0 3233 7180เว็ปไซต์
- - 2564 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาเมืองราชบุรี 775101-2 032-337180
อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอวัดเพลง
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาจอมบึง 775201-2 032-262352
อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อ อำเภอสวนผึ้ง
- - 2564 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาบ้านโป่ง 775301-2 032-211046
อำเภอบ้านโป้ง อำเภอบางแพ อำเภอโพธาราม
นายประสงค์ ศิริมณฑล  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
Mr.Prasong Sirimonthon
Chief of Phetchaburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี 774001-3 0 3242 4102 0 3242 5448เว็ปไซต์
- - 2563/2566 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาเมืองเพชรบุรี  774101-2 032-425448
อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านแหลม อำเภอหนองหญ้าปล้อง
- - 2562/2565 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาชะอำ 774201-2 032-470751
อำเภอชะอำ อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง
นายทวีป สอนชา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
Mr.Taveep Sonchar
Chief of Samutsakorn Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2562/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร 16-77700 0 3441 1052 0 3441 2300เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร 16-77700-1 034-426605
อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว
นางฉันทนา สมกุล  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Mrs.Chantana Somkul
Chief of SamutSongkhram Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2563/2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม  781001-2 0 3441 1052 0 3441 2300เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 034-716277
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา
นางสาวสำรวย ระษารักษ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Ms.Sumruay Rasaruk
Chief of Supanburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี 778001-2 0 3553 5414 0 3553 5415เว็ปไซต์
- - 2563/2566 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี สาขาเมืองสุพรรณบุรี  778101-2 035-524207
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง
- - 2565 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช 778201-2 035-515900
อำเภอบางนางบวช อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอด่านช้าง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ
                สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10  GECC ศูนย์ราชาการสะดวก หน่วยงานสรรพสามิต
 
นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Mr.Kritsaphas Siripitupoom
Director of Regional Excise Office 8
 
นายพิน  แสงจันทร์
1.สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
นายสุธรรม สุริโย
2.สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
นายทรงกิจ ชัยภาคภูมิ
3.สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
นายชนะ ณ ถลาง
4.สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
นางกอบแก้ว ช่องลมกรด
5.สรรพสามิตพื้นที่พังงา
ว่าที่ร้อยตรี จักรี สิรินุสรณ์
6.สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
 
นายพศุตม์ เจนไพจิตร์
7.สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
 
นายพิน  แสงจันทร์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Mr.Pin Sangjan
Chief of Suratthani Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 781001-2 0 7727 2225 0 7727 2390เว็ปไซต์
- - 2562/2565 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี 781101-2 077-221156 077283976
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอยสัก อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 781201-2 077-420455 077-420455
อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน
- - 2564/2561 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน 781401-2 077-315275 077-315275
อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอท่าชนะ อำเภอวิภาวดี
- - 2565 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 781301-2 077-364079 077-364079
อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอชัยบุรี อำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม อำเภอพระแสง
นายสุธรรม สุริโย   ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Mr.Sutham Suriyo
Chief of Phuket Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2562/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต 786001-2 076-212281 0 7621 2281เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง อำเภอกะทู้
นายทรงกิจ ชัยภาคภูมิ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ 782001-2 0 7570 0180 0 7562 3669เว็ปไซต์
- 2563 - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ 782101-2 075-611280 075-611280
อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอปลายพระยา อำเภอเหนือคลอง อำเภออ่าวลึก
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม 782201-2 075-640049 075-640049
อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา อำเภอเขาพนม อำเภอลำทับ
นายชนะ ณ ถลาง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Mr.Chana Na Thalang
Chief of Ranong Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง 787001-2 077-812242 0 7781 1164เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขาเมืองระนอง 787101-2
อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ อำเภอสุขสำราญ
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี 787201-2 077-891747 077-891747
อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น
นางกอบแก้ว ช่องลมกรด  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พังงา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา 785001-2 0 7642 4697 0 7646 0630เว็ปไซต์
- - 2566 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา  785101-2 076-414005 076-414005
อำเภอเมืองพังงา อำเภอเกาะยาว อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด อำเภอท้ายเหมือง
- - 2562/2565 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า 785201-2 076-424138 076-471337
อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง อำเภอคุระบุรี
ว่าที่ร้อยตรี จักรี สิรินุสรณ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Acting Sub Lt. Chakri Sirinusorn
Chief of Nakhonsithammarat Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช 784001-3 0 7535 6152 0 7535 6171เว็ปไซต์
- - 2563/2566 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาเมืองนครศรีธรรมราช 784101-2 075-356562 075-356562
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี อำเภอพระพรหม อำเภอพิปูน อำเภอลานสกา
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา 784201-2 075-521418 075-521418
อำเภอท่าศาลา อำเภอขนอม อำเภอนบพิตำ อำเภอสิชล
- - 2565 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 784301-2 075-420662 075-420662
อำเภอทุ่งสง อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอฉวาง อำเภอชะอวด อำเภอช้างกลาง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน อำเภอบางขัน อำเภอร่อนพิบูลย์
- - 2562/2565 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 784401-2 075517492
อำเภอปากพนัง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร
นายพศุตม์ เจนไพจิตร์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chief of Chumphon Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร 783001-2 077-512126 0 7751 1111เว็ปไซต์
- - 2562/2565 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาเมืองชุมพร 783101-2 077-512127 077-512127
อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว
- 2563 - 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาหลังสวน 783201-2 077-541379 077-541379
อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอละแม อำเภอสวี
                สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10  GECC ศูนย์ราชาการสะดวก หน่วยงานสรรพสามิต
 
นายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Mr.Phanupong Sriket
Director of Regional Excise Office 9
 
 
นายจำแลง บัวสงค์
1.สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
นายพีระชัย เวชชาภินันท์
2.สรรพสามิตพื้นที่สตูล
น.ส.ธนวรรณ ผดุงเดช
3.สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
นางสาวศรีวราภร ศิริรุ่งเรืองอมร
4.สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
นายวิลาศ ด่านประดิษฐ์
5.สรรพสามิตพื้นที่ยะลา
นายอนุพงศ์  นาคช่วย
6.สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
 
นายจีระนันทร์ ใจห้าว
7.สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
นายจำแลง บัวสงค์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Chief of Songkhla Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา 791001-2 0 7444 0098 0 7430 7048เว็ปไซต์
- - 2563/2566 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาเมืองสงขลา 791101-2 074-440098
อำเภอเมืองสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอจะนะ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร
- - - 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาสะเดา 791201-2 074-411412
อำเภอสะเดา อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย
- - 2565 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาหาดใหญ่ 791301-2 074-252011
อำเภอหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอควนเนียง อำเภอนาหม่อน อำเภอบางกล่ำ อำเภอรัตภูมิ
นายพีระชัย เวชชาภินันท์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สตูล
Mr.Perachai Wetchapinan
Chief of Satun Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล 797001-2 0 7471 1077/ 0 7472 3018 /0 7471 1077 /0 7472 5073 0 7471 1077เว็ปไซต์
อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอควนกาหลง อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอมะนัง
น.ส.ธนวรรณ ผดุงเดช  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Miss Tanawan Padungdet
Chief of Trang Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง 792001-2 0 7521 8218
0 7521 0789
0 7521 8218เว็ปไซต์
- - 2562/2565 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขาเมืองตรัง 792101-2 075-219307
อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา อำเภอวังวิเศษ อำเภอห้วยยอด
- - 2563/2566 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขากันตัง 792201-2 075-252521
อำเภอกันตัง อำเภอปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว อำเภอสิเกา อำเภอหาดสำราญ
นางสาวศรีวราภร ศิริรุ่งเรืองอมร  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
Miss Sriwaraporn Sirirungruangmorn
Chief of Phatthaloung Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง 795001-2 0 7461 3017 0 7461 3017เว็ปไซต์
- - 2561/2564 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาเมืองพัทลุง 795101-2 074-617391
อำเภอเมือพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด 795201-2 074-695625
อำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน
นายวิลาศ ด่านประดิษฐ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ยะลา
Chief of Yala Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา 796001-2 0 7321 2009 0 7321 2712เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา สาขาเมืองยะลา 796101-2 073-223099
อำเภอเมืองยะลา อำเภอกรงปินัง อำเภอกาบัง อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน
- - ไม่ผ่าน 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา สาขาเบตง 796201-2 073-235729
อำเภอเบตง
นายอนุพงศ์  นาคช่วย  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Chief of Pattani Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี 795001-2 0 7333 2853 0 7333 2853เว็ปไซต์
- 2565 2562 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขาเมืองปัตตานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ 794101-2 073-349041 0 733302853
อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอแม่ลาน อำเภอยะรัง อำเภอหนองจิก
- - 2566 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ 794201-2 073-351176
อำเภอมายอ อำเภอยะหริ่ง อำเภอกะพ้อ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอสายบุรี อำเภอปะนาเระ อำเภอไม้แก่น
นายจีระนันทร์ ใจห้าว  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Chief of Narathiwat Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส 793001-2 0 7353 2734 0 7353 2735เว็ปไซต์
มี 3 สาขา
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส 793101-2 073-532734
อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ
- - 2564 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ 793201-2 073-672054
อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร
- - 2565 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหง-โกลก 793301-2 073-613043
อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงปาดี
                สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10  GECC ศูนย์ราชาการสะดวก หน่วยงานสรรพสามิต
 
นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Mr.Sumeth Ritcharoen
Director of Regional Excise Office 10
 
 
นางสาวปัญจนี  ทิพโกมุท
1.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์
2.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์
3.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
4.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
นางอรสา ทองบุญรอด
5.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
 
นางสาวปัญจนี  ทิพโกมุท   ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Miss Panjanee Thipkomut
Chief of Bangkok1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2561/2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Bangkok1 Area Excise Office
701101-3 0 2880 8890 -เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 15 เขตได้แก่ 1.เขตทวีวัฒนา 2.เขตตลิ่งชัน 3.เขตหนองแขม 4.เขตบางแค 5.เขตภาษีเจริญ 6.เขตบางบอน 7.เขตบางขุนเทียน 8.เขตจอมทอง 9.เขตราษฎร์บูรณะ 10.เขตทุ่งครุ 11.เขตบางพลัด 12.เขตบางกอกน้อย 13.เขตบางกอกใหญ่ 14.เขตคลองสาน 15.เขตธนบุรี
นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - 2562/2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok2 Area Excise Office
701201-3 0 2675 7494-8 0 2675 7503เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 8 เขตได้แก่ 1.เขตพระนคร 2.เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย 3.เขตสัมพันธวงศ์ 4.เขตปทุมวัน 5.เขตบางคอแหลม 6.เขตบางรัก 7.เขตยานนาวา 8.เขตสาทร
นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Miss Siripen Sirisawat
Chief of Bangkok3 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- 2563 - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Bangkok3 Area Excise Office
701301-3 0 224 5600-9 0 2668 6603เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 9 เขตได้แก่ 1.เขตบางซื่อ 2.เขตดุสิต 3.เขตพญาไทย 4.เขตห้วยขวาง 5.เขตวัฒนา 6.เขตคลองเตย 7.เขตพระโขนง 8.เขตราชเทวี 9.เขตดินแดง
นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Miss Pongchan Kraisin
Chief of Bangkok4 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - ไม่ผ่าน 2564 /2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Bangkok4 Area Excise Office
701401-3 0 2273 8234-8 0 2273 8236เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 7 เขตได้แก่ 1.เขตบางนา 2.เขตสวนหลวง 3.เขตลาดพร้าว 4.เขตวันทองหลาง 5.เขตบางกะปิ 6.เขตจตุจักร 7.เขตประเวศ
นางอรสา ทองบุญรอด  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Mrs.Orasa thongboonrod
Chief of Bangkok5 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:เป็นเลิศ
ระดับ:ก้าวหน้า
ระดับ:พื้นฐาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 พื้นที่กำกับดูแล 11 เขต 701501-3 0 2576 1721-5 0 2576 1727เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 11 เขตได้แก่ 1.เขตดอนเมือง 2.เขตสายไหม 3.เขตบางเขน 4.เขตบึงกุ่ม 5.เขตคันนายาว 6.เขตสะพานสูง 7.เขตคลองสามวา 8.เขตมีนบุรี 9.เขตลาดกระบัง 10.เขตหนองจอก 11.เขตหลักสี่